Αναγνώστες

Κυριακή, 30 Οκτωβρίου 2016

Ο ανώνυμος πλούσιος και ο επώνυμος πτωχός!

 "...ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχὸν 
καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀγγέλων 
εἰς τὸν κόλπον Ἀβραάμ·
 ἀπέθανε δὲ καὶ ὁ πλούσιος καὶ ἐτάφη..."Ο ανώνυμος πλούσιος και ο επώνυμος πτωχός! 
Ο Λάζαρος πέρασε τούτη τη ζωή ηλκωμένος, πένης και πεινών.
Ο πλούσιος ευφραινόμενος καθ' ημέραν λαμπρώς.
Ο πλούσιος απέθανε και ετάφη.
Ετάφη... ένας τάφος σφράγισε, έκλεισε την ανούσια ζωή του!
Ο Λάζαρος απεφέρθη: μετεφέρθη υπό των αγγέλων 
στον κόλπο του Αβραάμ,
στη χώρα των δικαίων, των υπό του Θεού εκλεκτών δεδικαιωμένων.
Η πρόσκαιρη επίγεια οδύνη έγινε αιώνια ηδονή 
των καθορώντων του Σου προσώπου το κάλλος το άρρητον!
Η πρόσκαιρη επίγεια ηδονή έγινε αιώνια οδύνη
των εστερημένων της Σης όψεως και γλυκύτητος!
Ο πλούτος ήταν η καταδίκη; Η πτωχεία ήταν η σωτηρία;
Πλούτος και φτώχεια είναι η δοκιμή, 
είναι η πρόκληση, είναι ο πειρασμός!
Η στάση τους, οι επιλογές τους, 
το βόλεμα ή η υπομονή τους έκριναν την αιωνιότητά τους!
Η στάση μας, οι επιλογές μας,

το βόλεμα ή η υπομονή μας θα κρίνουν τη δική μας αιωνιότητα!

Δεν υπάρχουν σχόλια: