Αναγνώστες

Κυριακή 14 Αυγούστου 2016

"Εν τη Γεννήσει την παρθενίαν εφύλαξας· 

εν τη Κοιμήσει, τον κόσμον ου κατέλιπες, Θεοτόκε. 

Μετέστης προς την ζωήν, μήτηρ υπάρχουσα της ζωής, 

και ταις πρεσβείαις ταις Σαις λυτρουμένη, 

εκ θανάτου τας ψυχάς ημών". 

Μια όμορφη τιμή στην Υπεραγία Θεοτόκο: 
Η περιφορά του Επιταφίου της ψαλλομένων εγκωμίων, 
στο όμορφο εξωκλήσι της Αγίας Παρασκευής Παλαιοκάστρου

*Με πολλή μου λύπη παρέστην μόνο νοερώς, λόγω προβλήματος υγείας.
"Υπεραγία Θεοτόκε, πρέσβευε υπέρ ημών".