Αναγνώστες

Σάββατο 15 Μαΐου 2010

Τίς σου τον χιτώνα, Σώτερ, διείλεν;


"Τις Σου τον χιτώνα, Σώτερ, διείλεν; Άρειος ο άφρων, ο της Τριάδος τεμών την ομότιμον αρχήν εις διαιρέσεις. Ούτος ηθέτησέ σε είναι τον ένα της Τριάδος, ούτος Νεστόριον διδάσκει Θεοτόκον μη λέγειν. Αλλ' η Σύνοδος η εν Νικαία Υιόν Θεού Σε ανεκήρυξε, Κύριε, Πατρί και Πνεύματι σύνθρονον."

Μου έκαναν πολλή εντύπωση τα στιχηρά του σημερινού εσπερινού που είναι αφιερωμένος στη μνήμη των τριακοσίων δέκα οκτώ θεοφόρων Πατέρων της Α' Οικουμενικής Συνόδου που έγινε στη Νίκαια της Βιθυνίας το 325 μ. Χ. για να αποκατασταθεί το ορθό δόγμα ως προς το πρόσωπο του Χριστού. Λυρικά και δογματικά συγχρόνως, καρπός θείου φωτισμού χωρίς αμφιβολία. Πόσο μπορούμε να ωφεληθούμε, από τη συμμετοχή στη λατρεία μας! Πόσα θα μάθουμε, πόσα θα καταλάβουμε μέσα από τα τροπάρια! Ας μην περιφρονούμε αυτόν τον θησαυρό. Είναι ένα υπέροχο δώρο του Θεού μας κι ίσως μας ζητήσει το λόγο αν δεν το καλοδεχτούμε.

Ποιος σου έσκισε το χιτώνα στη μέση, Σωτήρα μας; Ο ανόητος ο Άρειος, ο οποίος ανέτρεψε την ομοτιμία των προσώπων της Αγίας Τριάδας. Αυτός αρνήθηκε ότι Εσύ είσαι ένα από τα τρία ομότιμα πρόσωπα του Τριαδικού Θεού. Αυτός δίδαξε και το Νεστόριο να μην αποκαλεί την Μητέρα Σου Θεοτόκον. Αλλά η Σύνοδος της Νίκαιας σε ανεκήρυξε Υιό του Θεού σύνθρονο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

"Κρημνώ περιπίπτει της αμαρτίας Άρειος, ο μύσας το φως μη βλέπειν, και θείω σπαράττεται αγκίστρω τοις εγκάτοις, πάσαν εκδούναι την ουσίαν και την ψυχήν βιαίως, άλλος Ιούδας χρηματίσας τη γνώμη και το τρόπω. Αλλ' η σύνοδος η εν Νικαία Υιόν Θεού σε ανεκήρυξε, Κύριε, Πατρί και Πνεύματι σύνθρονον. "

Κατρακυλά στον γκρεμό της αμαρτίας ο Άρειος, αυτός που έκλεισε τα μάτια για να μη δει το φως. Σπαράζει ολόκληρος πιασμένος από το θεϊκό αγκίστρι και παραδίδει βίαια την ζωή και την ψυχή του όμοιος με τον Ιούδα και στη γνώμη και στον τρόπο. Αλλά η Σύνοδος της Νικαίας σε ανακήρυξε Υιό του Θεού, Κύριε , σύνθρονο με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα.

*Λυπάμαι που δεν έχω γραμματοσειρά με πολυτονικό και δεν είναι σωστά τα κείμενα.

Δεν υπάρχουν σχόλια: