Αναγνώστες

Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου 2015

Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου


"Συνήθως η Θεία Λειτουργία του Αγίου Ιακώβου τελείται μέσα στον κυρίως ναό.
Η Αγία Τράπεζα στήνεται μπροστά στην Ωραία Πύλη.
Οι πιστοί βλέπουν τα τελούμενα ενώπιόν τους και συμμετέχουν θερμότερα".


Μνήμη του Αγίου Ιακώβου του Αδελφοθέου σήμερα. 
Μια πολύ καλή ευκαιρία να γνωρίσουμε τον Άγιο.
Μας έχει αφήσει δύο εξαιρετικά κείμενα. 
Το πρώτο είναι η Θεία Λειτουργία και το δεύτερο η Καθολική του Επιστολή που περιέχεται στον κανόνα της Καινής Διαθήκης.
Η Θεία Λειτουργία του Ιακώβου είναι από τις αρχαιότερες Λειτουργίες που διασώθηκαν. Είναι αρκετά εκτενής, γι’ αυτό και στη συνέχεια καθιερώθηκε να τελείται συνηθέστερα η γνωστή μας Θ. Λειτουργία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. 
Κάποιοι ευλαβείς και φιλακόλουθοι ιερείς τελούν την Θ.Λ. του Αγίου Ιακώβου την ημέρα της εορτής του. Και πράγματι αξίζει η συμμετοχή μας σ’ αυτή τη Θ.Λ..
Μεταφέρω δυο-τρία σημεία αυτής με ερμηνεία στη νέα ελληνική (Έχουμε το προνόμιο να έχουμε στη γλώσσα μας τα αξιολογότερα κείμενα της ανθρωπότητας!!!).:

«Οικτίρμον και ελεήμον, μακρόθυμε και πολυέλεε και αληθινέ Κύριε, επίβλεψον εξ ετοίμου κατοικητηρίου σου και επάκουσον ημών των σων ικετών και ρύσαι ημάς από παντός πειρασμού διαβολικού τε και ανθρωπίνου και μη αποστήσης αφ’ ημών την σην βοήθειαν, μηδέ βαρυτέρας της ημετέρας δυνάμεως παιδείας επαγάγης ημίν˙ ημείς γαρ ουχ ικανοί προς το νικάν τα αντιπίπτοντα, συ δε δυνατός ει, Κύριε, εις το σώζειν εκ πάντων των εναντιωμάτων˙ σώσον ημάς, ο Θεός, εκ των δυσχερών του κόσμου τούτου κατά την χρηστότητά σου, όπως εισελθόντες εν καθαρά συνειδήσει προς το άγιόν σου θυσιαστήριον τον μακάριον και τρισάγιον ύμνον συν ταις επουρανίαις δυνάμεσιν ακατακρίτως αναπέμψωμέν σοι και την ευάρεστόν σοι και θείαν επιτελέσαντες λειτουργίαν καταξιωθώμεν της αιωνίου ζωής».

Κύριε, οικτίρμονα και ελεήμονα, μακρόθυμε και πολυεύσπλαχνε και αληθινέ, σκύψε και δες μας από το κατοικητήριό σου –όπου βρίσκεσαι σε ετοιμότητα και προθυμία να μας ακούσεις και να μας φροντίσεις- και άκουσε με προσοχή εμάς τους ικέτες σου και λύτρωσέ μας από κάθε πειρασμό διαβολικό και ανθρώπινο. Μη μας στερήσεις τη βοήθειά σου και μην εφαρμόσεις πάνω μας παιδαγωγία βαρύτερη απ’ τις δυνάμεις μας. Γιατί δεν είμαστε ικανοί να νικήσουμε τις επιθέσεις του κακού, ενώ εσύ, Κύριε, μπορείς να μας διασώσεις από όλα όσα έρχονται εναντίον μας. Σώσε μας , Θεέ μας με την απόλυτη αγαθότητά του Σου, από τις δυσκολίες του κόσμου τούτου και κάνε να εισέλθουμε με καθαρή συνείδηση στο άγιό σου θυσιαστήριο για να αναπέμψουμε ακατάκριτοι τον μακάριο τρισάγιο ύμνο μαζί με τις επουράνιες δυνάμεις των αγγέλων και, αφού επιτελέσουμε την Θεία Λειτουργία που τόσο σε ευαρεστεί, να αξιωθούμε την αιώνια ζωή.

Ελάχιστη παρατήρηση: «Ο Θεός βρίσκεται σε ετοιμότητα βοήθειας. Εμείς είμαστε ανίσχυροι στα δεινά του κόσμου που προέρχονται από την κακία των ανθρώπων και τα τεχνάσματα του διαβόλου. Τον παρακαλούμε να μας διασώσει και να μας αξιώσει να αγιαστούμε και να κερδίσουμε αιώνια ζωή». Πόσο ισχυρή βοήθεια μπορούμε να έχουμε! Άραγε γιατί την αποποιούμαστε;

«Έλλαμψον εν ταις καρδίαις ημών, φιλάνθρωπε Κύριε, το της σης γνώσεως ακήρατον φως και τους της διανοίας ημών διάνοιξον οφθαλμούς εις την των ευαγγελικών κηρυγμάτων σου κατανόησιν˙ ένθες ημίν και τον των μακαρίων σου εντολών φόβον, ίνα τας σαρκικάς επιθυμίας καταπατήσαντες πνευματικήν πολιτείαν μετέλθωμεν, πάντα προς ευαρέστησιν την σην και φρονούντες και πράττοντες…»

Φιλάνθρωπε Κύριε, λάμψε δυνατά μέσα στις καρδιές μας το πεντακάθαρό σου φως ώστε να Σε γνωρίσουμε και διάνοιξε τα μάτια του νου μας ώστε να κατανοήσουμε τα ευαγγελικά κηρύγματά σου. Βάλε μέσα μας τον φόβο των μακάριων εντολών σου, ώστε αφού ξεπεράσουμε τις σαρκικές επιθυμίες να ζήσουμε πνευματικά για να γίνουμε ευάρεστοι σε Σένα ως προς όλα όσα σκεφτόμαστε και πράττουμε.

Ελάχιστη παρατήρηση: Ο ολοφώτεινος και πεντακάθαρος Κύριος γνωρίζεται από φωτεινούς και καθαρούς ανθρώπους που δεν ζουν ως δούλοι  της σάρκας, αλλά με το φόβο και την αγάπη του Θεού ζουν πνευματικά –δηλαδή αγιοπνευματικά-  κι αγωνίζονται να αρέσουν σ’ Αυτόν. Φως και καθαρότητα! Γιατί μένουμε στο σκοτάδι!

«Ο πάντων Θεός και δεσπότης, αξίους ημάς απέργασαι της ώρας ταύτης τους αναξίους, φιλάνθρωπε, ίνα καθαρεύοντες παντός δόλου και πάσης υποκρίσεως ενωθώμεν αλλήλοις τω της ειρήνης και της αγάπης συνδέσμω …»

Θεέ και Δεσπότη των όλων, ενέργησε μέσα σε μας τους ανάξιους και κάνε μας άξιους αυτής της φοβερής ώρας, ώστε καθαροί από κάθε δόλο και υποκρισία να ενωθούμε μεταξύ μας με τον σύνδεσμο της ειρήνης και της αγάπης…

Ελάχιστη παρατήρηση: Για να ενωθούμε μεταξύ μας χρειάζεται καθαρότητα, ειρήνη (εσωτερική) και αγάπη. Αλλιώς είμαστε σε συνεχή πόλεμο και διχογνωμία και αντιπαράθεση. Πώς να κρατηθούμε ενωμένα ζευγάρια, οικογένειες, λαοί με τις δικές μας ανθρώπινες δυνάμεις! Μόνο όταν ενεργεί μέσα μας η Χάρη του Θεού γίνεται κατορθωτή η ενότητα! Τουλάχιστον ας μην απορούμε γιατί η ανθρωπότητα πορεύεται εμπόλεμα και βαθιά διχασμένη σε όλα τα επίπεδα!

«Σὺ τέκτονος παῖς, ἀλλ᾿ ἀδελφὸς Κυρίου, 
τοῦ πάντα τεκτήναντος, ἐν λόγῳ, μάκαρ».

*Ο Άγιος Ιάκωβος επονομάστηκε Αδελφόθεος. Δεν ήταν βέβαια κατά σάρκα αδελφός του Ιησού Χριστού. Ήταν ένα από τα πέντε παιδιά του Ιωσήφ ο οποίος "κατ' άνθρωπον" προστάτευσε την Παναγία Μαρία και τον Υιό της. Μεγάλωσαν μαζί με τον Χριστό. Στην αρχή δεν μπορούσε να αποδεχθεί την θεότητά Του. Πίστευσε όμως αργότερα ολόψυχα και αξιώθηκε να γίνει ο πρώτος επίσκοπος των Ιεροσολύμων και να μαρτυρήσει για τον Χριστό. Οι Εβραίοι τον ανέβασαν στο πτερύγιο του Ναού κι από εκεί τον γκρέμισαν. Ημιθανή τον αποτελείωσαν με λιθοβολισμό. Δεν υπάρχουν σχόλια: