Αναγνώστες

Σάββατο, 11 Απριλίου 2015

Ίδε ο τόπος!


"Σαρκί υπνώσας ως θνητός, ο Βασιλεύς και Κύριος, 
τριήμερος εξανέστης, 
Αδάμ εγείρας εκ φθοράς και καταργήσας θάνατον, 
Πάσχα της αφθαρσίας του κόσμου σωτήριον!"


"Διαγενομένου του Σαββάτου Μαρία η Μαγδαληνή και Μαρία η του Ιακώβου και Σαλώμη ηγόρασαν αρώματα, ίνα ελθούσαι, αλείψωσιν τον Ιησούν.
Και λίαν πρωί της μιάς σαββάτων έρχονται επί το μνημείον, ανατείλαντος του ηλίου. Και έλεγον προς εαυτάς, τις αποκυλίσει ημίν τον λίθον εκ της θύρας του μνημείου; Και αναβλέψασαι θεωρούσιν ότι αποκεκύλισται ο λίθος, ην γαρ μέγας σφόδρα. Και εισελθούσαι εις το μνημείον είδον νεανίσκον καθήμενον εν τοις δεξιοίς, περιβεβλημένον στολήν λευκήν και εξεθαμβήθησαν. Ο δε λέγει αυταίς: Μη εκθαμβείσθε. Ιησούν ζητείτε τον Ναζαρηνόν τον εσταυρωμένον.
 Ηγέρθη! Ουκ έστιν ώδε!. Ίδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν!"

ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!