Αναγνώστες

Σάββατο, 25 Ιουνίου 2016

Άγιοι Πάντες


Από τον Εσπερινό της αυριανής εορτής των Αγίων Πάντων αλιεύω μερικά ωραία τροπάρια.
Νομίζω πως δεν χρειάζονται μετάφραση, αλλά ενσυναίσθηση!!!Πυρὶ ἐκκαιόμενοι τῆς τοῦ Κυρίου ἀγάπης, 
πυρὸς κατεφρόνησαν καὶ ὡς θεῖοι ἄνθρακες ἀναπτόμενοι, 
οἱ σεπτοὶ Μάρτυρες ἐν Χριστῷ ἔφλεξαν φρυγανῶδες πλάνης φρύαγμα, 
θηρῶν δὲ ἔφραξαν στόματα σοφαῖς ἐπικλήσεσι,
καὶ κάρας ἐκτεμνόμενοι ἔτεμον ἐχθροῦ πάσας φάλαγγας 
καὶ τοὺς τῶν αἱμάτων προχέοντες κρουνοὺς καρτερικῶς 
τὴν Ἐκκλησίαν κατήρδευσαν πίστει ἀναθάλλουσαν.

Θηρσὶ προσπαλαίοντες, τυμπανιζόμενοι ξίφει,
 ὄνυξι ξεόμενοι, χεῖρας ἀφαιρούμενοι καὶ στρεβλούμενοι, 
οἱ στερροὶ μάρτυρες καὶ πυρὶ ἐνύλῳ ἀνενδότως φλογιζόμενοι 
καὶ ἐκκεντούμενοι καὶ τὰς ἁρμονίας τεμνόμενοι 
ὑπέφερον στερρότατα λήξιν προορῶντες τὴν μέλλουσαν 
καὶ τοὺς ἀκηράτους στεφάνους καὶ τὴν δόξαν τοῦ Χριστοῦ, 
ᾧ παρρησίᾳ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.

Ἐν πᾶσι τοῖς πέρασι τοὺς ἐναθλήσαντας πίστει, 
Ἀποστόλους, Μάρτυρας, ἱερεῖς θεόφρονας, σεμνὰ Γύναια, 
ἱερὸν ἄθροισμα ἱεροῖς ᾄσμασι κατὰ χρέος εὐφημήσωμεν, 
ὅτι συνήφθησαν τοῖς ἐπουρανίοις οἱ γήινοι, 
καὶ πάθει τὴν ἀπάθειαν χάριτι Χριστοῦ ἐκομίσαντο 
καὶ νῦν ὡς ἀστέρες στερροὶ περιαυγάζοντες ἡμᾶς, 
ἐν παρρησίᾳ πρεσβεύουσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ἡμῶν.


Τη πρεσβεία, Κύριε, πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου 
την σην ειρήνην δος ημίν και ελέησον ημάς ως μόνος οικτίρμων!

Με την αυριανή εορτή κλείνει το Πεντηκοστάριο, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των κινητών εορτών. Με την ψυχή "γεμάτη" Ανάσταση και Πεντηκοστή, γεμάτη αναστημένο Χριστό και Άγιο Πνεύμα επιστρέφουμε στην Παρακλητική. Πόσο ευλογημένος είναι ο λειτουργικός μας κύκλος! Με μια συνεχή εναλλαγή εορτών κρατά αδιάπτωτο το ενδιαφέρον των πιστών, μας εισάγει και μας συντηρεί σε οδό γνώσεως και επιγνώσεως και αναζήτησης και εκζήτησης του Θείου Φωτισμού. Αλλά θέλει λίγο ψάξιμο, λίγο πόθο εκ μέρους μας!

Δεν υπάρχουν σχόλια: